สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุมาตร์
2. เด็กหญิงณิชชา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงยลดา  บุตรพรม
 
1. นายธีระวัฒน์  เจาะจง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคมกริช  พิมพิลา
2. เด็กชายอโรชา  สมบัติศรี
 
1. นายประยูร  สารบรรณ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  มัศยามาศ
 
1. นางสมคิด  กุตัน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิมพิลา
2. เด็กชายธนโชติ  วิผาลา
3. เด็กหญิงรชต  อุตรมาตย์
4. เด็กชายวีระชน  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงสุวิชาดา  สุขประสงค์
6. เด็กหญิงอภิสรา  อุทก
 
1. นายนิคม  ชะราจันทร์
2. นางสุดาดวง  ชะราจันทร์