สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 18 1. เด็กหญิงศุจินทรา  ไกยบุตร
 
1. นางสาวพันปี  สุขยิ่ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.87 ทอง 10 1. เด็กชายธนกร  สุดสน
2. เด็กหญิงสิรินทรา  พึ่งสุข
 
1. นางรำไพ  อ้วนศรีเมือง
2. นายนีระภัย  ราญมีชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เวชวรรณ์
 
1. นายคณิต  แสงนาฝาย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กชายสุทธิกานต์  เกษหอม
 
1. นางรวิสรา  กอสุระ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  กาษรเส
 
1. นางรวิสรา  กอสุระ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 11 1. เด็กชายภัณตระกานต์  แสนสุข
 
1. นางรวิสรา  กอสุระ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรชัย  สุดสน
2. เด็กชายธีระพงษ์  วงค์วิลา
3. เด็กชายสมจิตร  โชติโน
 
1. นางนุชจรินทร์  พรมโสภา
2. นางสาวพันปี  สุขยิ่ง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ประเทศ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์วัด
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  ศรีบุษย์
 
1. นางนุชจรินทร์  พรมโสภา
2. นางสาวพันปี  สุขยิ่ง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์แท่น
2. เด็กหญิงกาญจนา  หอมกันยา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศิริสละ
 
1. นางปิ่นแก้ว  แสงนาฝาย
2. นายคณิต  แสงนาฝาย