สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สูแพง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสวรรค์
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อำพาท
 
1. นางนุชจรินทร์  พรมโสภา
2. นางสาวพันปี  สุขยิ่ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศิริโส
2. เด็กชายวงค์พัทธ์  คำหอม
 
1. นางรำไพ  อ้วนศรีเมือง
2. นางปิ่นแก้ว  แสงนาฝาย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  รินชัย
2. เด็กหญิงมธุรดา  เภสัชชะ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ลุ่มนอก
 
1. นางนุชจรินทร์  พรมโสภา
2. นางสาวพันปี  สุขยิ่ง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75.25 เงิน 13 1. เด็กชายปพน  ปัตตายะ
2. เด็กชายอภิชัย  รินไชย
3. เด็กชายอานนท์  ยี่ยวน
 
1. นายคณิต  แสงนาฝาย
2. นางปิ่นแก้ว  แสงนาฝาย