สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิษพาล
 
1. นางพิกุล  ย่อมมี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาณาธร  เพ็งพารา
2. เด็กชายปรินทร  ลีคำโหมง
3. เด็กหญิงวรรณภา  อรัญโสต
 
1. นางชาดี  รอเสนา
2. นางสาวอมรรัตน์  คำโคตรสูนย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายอัครวิทย์  อรรคนิมาตย์
 
1. นางแสงอรุณ  ภาคพรม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลิดา  สุท้าว
2. เด็กหญิงนงนภัส  แนวทวิทย์
3. เด็กหญิงนันทภรณ์  ทองสุข
 
1. นางปวริศา  นารถน้ำพอง
2. นางพิกุล  ย่อมมี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยานสาร
2. เด็กชายชลธาร  สุท้าว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  โนนคำพันธ์
 
1. นางชาดี  รอเสนา
2. นางแสงอรุณ  ภาคพรม