สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิรินยา  นามวงษา
 
1. นางปวริศา  นารถน้ำพอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิษพาล
 
1. นางพิกุล  ย่อมมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  ้หล้าธรรม
 
1. นางปวริศา  นารถน้ำพอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนันนัทธ์  สืบแสน
 
1. นางปวริศา  นารถน้ำพอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกนกอร  ทองเจริญ
2. เด็กหญิงอารยา  บุญกัญญา
 
1. นางชาดี  รอเสนา
2. นายวนิช  ศรีวงษา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาณาธร  เพ็งพารา
2. เด็กชายปรินทร  ลีคำโหมง
3. เด็กหญิงวรรณภา  อรัญโสต
 
1. นางชาดี  รอเสนา
2. นางสาวอมรรัตน์  คำโคตรสูนย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วงณะรัตน์
 
1. นางแสงอรุณ  ภาคพรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายอัครวิทย์  อรรคนิมาตย์
 
1. นางแสงอรุณ  ภาคพรม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงวชิรญา  วิริยตระกูลภัณฑ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ไกยสิทธิ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัทชนัน  ศรีใส
 
1. นางบุญนิศา  เลื่อมใส
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพศวัต  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อาตวงค์
 
1. นางบุญนิศา  เลื่อมใส
2. นางอุไรวรรณ  ฉายสุริยะ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลิดา  สุท้าว
2. เด็กหญิงนงนภัส  แนวทวิทย์
3. เด็กหญิงนันทภรณ์  ทองสุข
 
1. นางปวริศา  นารถน้ำพอง
2. นางพิกุล  ย่อมมี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายทศพร  จัตุรงค์
 
1. นายกิตติพงษ์  สิงห์ศักดา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยานสาร
2. เด็กชายชลธาร  สุท้าว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  โนนคำพันธ์
 
1. นางชาดี  รอเสนา
2. นางแสงอรุณ  ภาคพรม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลลชา  บุตรบุญชู
2. เด็กหญิงอัญทิกา  ชัยสีหา
3. เด็กหญิงอารียา  เพ็งพารา
4. เด็กหญิงอารียา  เพ็งพารา
 
1. นางนวลจันทร์  ธีรสุจิ
2. นางยุพิน  สุทธิประภา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิชญา  อรุณา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ชาวงษ์
3. เด็กหญิงอลิสา  วุธิจักร
 
1. นางนวลจันทร์  ธีรสุจิ
2. นางปวริศา  นารถน้ำพอง