สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยานสาร
2. เด็กชายชลธาร  สุท้าว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  โนนคำพันธ์
 
1. นางชาดี  รอเสนา
2. นางแสงอรุณ  ภาคพรม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลลชา  บุตรบุญชู
2. เด็กหญิงอัญทิกา  ชัยสีหา
3. เด็กหญิงอารียา  เพ็งพารา
4. เด็กหญิงอารียา  เพ็งพารา
 
1. นางนวลจันทร์  ธีรสุจิ
2. นางยุพิน  สุทธิประภา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิชญา  อรุณา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ชาวงษ์
3. เด็กหญิงอลิสา  วุธิจักร
 
1. นางนวลจันทร์  ธีรสุจิ
2. นางปวริศา  นารถน้ำพอง