สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทันงาน
2. เด็กหญิงแสงสุรีย์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางพิสมัย  ทอนโพธิ์แก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กชายธันวา  เพชรประเสริฐ
2. เด็กหญิงสายไหม  สีหานาม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  นราพล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรชิต  ทีรวม
 
1. นางประจักษ์  ประเสริฐสังข์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.34 เงิน 7 1. เด็กชายทวีชัย  โยธานันท์
2. เด็กชายธนพัฒน์  สุตตะนนท์
 
1. นางสาวพัชรมณฑ์  เหลานาคำ
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 16 1. เด็กชายกฤษณพ  ซ้ายสนาม
2. เด็กหญิงจิราพร  พงพันนา
3. เด็กหญิงพีรญา  อรรคดี
 
1. นางออมสิน  ศรีพลัง