สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายนตธีกร  ช่อทับทิม
2. เด็กหญิงวัลภา  พัฒชยา
3. เด็กหญิงสุภาพร  รอดไธสง
 
1. นายครองทรัพย์  เสนาเหลา
2. นางสาวภัทรมณฑ์  เหลานาคำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพาภรณ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางพิสมัย  ทอนโพธิ์แก้ว