สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายรัชมงคล  หล้าก่ำ
 
1. นายยงยุทธ  บาคาล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 1. นางสาวรุ่งทิวา  มัดจุปะ
2. นางสาวศิริวดี  เบญจขันธ์
 
1. นางสาวสายสมร  ชื่นชม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. นางสาวไพรินทร์  สมเพชร
 
1. นางจันดา  ทัพละ