สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมารินี  สีหานาม
 
1. นางแสงจันทร์  บูระพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทันงาน
2. เด็กหญิงแสงสุรีย์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางพิสมัย  ทอนโพธิ์แก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายรัชมงคล  หล้าก่ำ
 
1. นายยงยุทธ  บาคาล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายนตธีกร  ช่อทับทิม
2. เด็กหญิงวัลภา  พัฒชยา
3. เด็กหญิงสุภาพร  รอดไธสง
 
1. นายครองทรัพย์  เสนาเหลา
2. นางสาวภัทรมณฑ์  เหลานาคำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เหลาดี
2. เด็กชายณัฐดนัย  มุสารักษ์
 
1. นางสัมพันธ์  ไชยฮะนิจ
2. นางพวงเพชร  ทิ้าวบุตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กชายธันวา  เพชรประเสริฐ
2. เด็กหญิงสายไหม  สีหานาม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  นราพล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงก้องนภา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายธีรพงษ์  ชินรัมย์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  นราพล
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 1. นางสาวรุ่งทิวา  มัดจุปะ
2. นางสาวศิริวดี  เบญจขันธ์
 
1. นางสาวสายสมร  ชื่นชม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพาภรณ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางพิสมัย  ทอนโพธิ์แก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพันแสน  ประเสริฐสังข์
 
1. นางพิสมัย  ทอนโพธิ์แก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริพร  ภารประสาท
 
1. นางจำลอง  สืบชมภู
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรชิต  ทีรวม
 
1. นางประจักษ์  ประเสริฐสังข์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงลักษณ์สินา  พัฒนาโชติ
 
1. นางพิสมัย  ทอนโพธิ์แก้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพันแสน  ประเสริฐสังข์
 
1. นางพิสมัย  ทอนโพธิ์แก้ว
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวไพริน  สมเชร
 
1. นางจันดา  ทัพละ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. นางสาวไพรินทร์  สมเพชร
 
1. นางจันดา  ทัพละ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จักรวรรดิ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  เดชทะสร
3. เด็กหญิงปรียานุช  เดชทะสร
4. เด็กหญิงพีระพร  อรรคดี
5. เด็กหญิงภาวันดี  เบ็ญจขันธ์
6. นายมงคล  สำราญบุญ
7. นายรัชมงคล  หล้าก่ำ
8. นายศุภชัย  ประเสริฐสังข์
9. นางสาวอาภาพร  ศิริสุวรรณ
10. นางสาวไพรินทร์  สมเพชร
 
1. นายธงชัย  ทัพละ
2. นางจันดา  ทัพละ
3. นางสาวสายสมร  ชื่นชม
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงเกณิกา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพัชรมณฑ์  เหลานาคำ
2. นางจันดา  ทัพละ
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.34 เงิน 7 1. เด็กชายทวีชัย  โยธานันท์
2. เด็กชายธนพัฒน์  สุตตะนนท์
 
1. นางสาวพัชรมณฑ์  เหลานาคำ
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงปณาลี  ไชยสุข
 
1. นางสาวพัชรมณฑ์  เหลานาคำ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  ท้าวบุตร
2. นางสาวพีระพร  วรรณคดี
3. นายมงคล  สำราญบุญ
4. เด็กหญิงวันทนา  ภูเด่นผ้า
5. นายศุภชัย  ประเสริฐสังข์
6. นางสาวอาภาพร  ศิริสุวรรณ
 
1. นายสัมพันธ์  ไชยฮะนิจ
2. นางพวงเพชร  ท้าวบุตร
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 16 1. เด็กชายกฤษณพ  ซ้ายสนาม
2. เด็กหญิงจิราพร  พงพันนา
3. เด็กหญิงพีรญา  อรรคดี
 
1. นางออมสิน  ศรีพลัง