สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนควาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 18 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประชุมวรรณ
 
1. นางวนิดา  บุตรสามาลี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรธีรา  ทวีพงษ์
 
1. นางจิรวรรณ  ชนะรักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  รวงกระโทก
 
1. นางจิรวรรณ  ชนะรักษ์