สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77.75 เงิน 13 1. เด็กชายธีระนัย  เกษแก้ว
 
1. นายพิทักษ์  ขันแข็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงปณิตา  นันตา
 
1. นางปราศรัย  ขันแข็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัชนก  มังคะชาติ
 
1. นายสมพาน  หารชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายศักดา  บูรภักดิ์
2. เด็กชายสุเมธ  ทิพศรี
 
1. นายสมพาน  หารชัย
2. นายพิทักษ์  ขันแข็ง