สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจันจิรา  วรรณา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สรลี
 
1. นายพิทักษ์  ขันแข็ง
2. นายสมพาน  หารชัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิชญาภา  มณีแผลง
 
1. นายวินัย  โพธิ์ไชยหล้า
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  โฮมแพน
 
1. นายวินัย  โพธิ์ไชยหล้า