สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77.75 เงิน 13 1. เด็กชายธีระนัย  เกษแก้ว
 
1. นายพิทักษ์  ขันแข็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงปณิตา  นันตา
 
1. นางปราศรัย  ขันแข็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัชนก  มังคะชาติ
 
1. นายสมพาน  หารชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายศักดา  บูรภักดิ์
2. เด็กชายสุเมธ  ทิพศรี
 
1. นายสมพาน  หารชัย
2. นายพิทักษ์  ขันแข็ง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจันจิรา  วรรณา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สรลี
 
1. นายพิทักษ์  ขันแข็ง
2. นายสมพาน  หารชัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิชญาภา  มณีแผลง
 
1. นายวินัย  โพธิ์ไชยหล้า
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  โฮมแพน
 
1. นายวินัย  โพธิ์ไชยหล้า
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงอรจิรา  เบ็งยา
 
1. นางพิสมัย  กิติลาภ
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติพร  เบ็งยา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สีโบราณ
 
1. นางสาวพิศมัย  กิติลาภ
2. นางปราศัย  ขันแข็ง
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 15 1. เด็กชายสิทธิพร  บุญพันธุ์
2. เด็กหญิงอรจิรา  เบ็งยา
 
1. นางสาวพิศมัย  กิติลาภ
2. นายพิทักษ์  ขันแข็ง