สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงวิภา  สีทองทุม
 
1. นางสาวผ่องศรี  จันทะรัง
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78.4 เงิน 12 1. เด็กชายนครินทร์  พลชัยโย
2. เด็กหญิงภัทริยา  ภูผาริช่อ
 
1. นายศรายุทธ  พุทธลา
2. นายชวน  พุทธลา