สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กชายนันทพงษ์  กิจเชื้อ
2. เด็กชายวิชยุตม์  สุกพันธ์ดี
 
1. นายชวน  พุทธลา
2. นายมงคล  สุ่มมาตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.12 ทอง 15 1. เด็กชายวงศธร  จันทวงษา
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  บัวทอง
 
1. นางสาวผ่องศรี  จันทะรัง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงวิภา  สีทองทุม
 
1. นางสาวผ่องศรี  จันทะรัง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนรืศรา  แสนยากรานนท์
2. เด็กหญิงปณิตา  บุตมะ
 
1. นายประกาศิต  ขนิษฐวงศ์
2. นายสมชาย  เครือวงศ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามภักดี
 
1. นางสาวตันหยง  พรมมี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  นามบัวศรี
 
1. นางสาวตันหยง  พรมมี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิดา  ภูทองพันธ์
 
1. นางสาวตันหยง  พรมมี
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78.4 เงิน 12 1. เด็กชายนครินทร์  พลชัยโย
2. เด็กหญิงภัทริยา  ภูผาริช่อ
 
1. นายศรายุทธ  พุทธลา
2. นายชวน  พุทธลา
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติพนธ์  สารศิริ
2. เด็กชายสิทธิกร  ทุ่งลาด
 
1. นายศรายุทธ  พุทธลา
2. นางสาวกัณชพร  ไวยศักดิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญญา  เครือวงศ์
2. เด็กหญิงพรนภา  แสนสนอง
 
1. นายศรายุทธ  พุทธลา
2. นายสมชาย  เครือวงศ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพล  พละกลาง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองวันดี
 
1. นายศรายุทธ  พุทธลา
2. นางสาวกัณชพร  ไวยศักดิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภาวิณี  กิ่งดี
2. เด็กหญิงรภัสสร  ทุ่งลาด
 
1. นายศรายุทธ  พุทธลา
2. นางสาวตันหยง  พรมมี