สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิติรัตน์  ราศรี
2. เด็กหญิงอรนภา  เนียมศณี
 
1. นางลำพูน  ศรีทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์จอรา  ป้อมลอย
2. นางสาวอรวรรณ  พลวี
 
1. นางสาวนิตยา  พลเยี่ยม
2. นางรัชนีภรณ์  วรรณวุธ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาสนา  เลื่อนทอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลาไวย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารา  แสงชัย
2. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีทอง
 
1. นายมังกร  กองษร
2. นางนงลักษณ์  อนันทวรรณ
 
5 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชรี  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงสุกาญจนา  พลเยี่ยม
 
1. นางนงลักษณ์  อนันทวรรณ
2. นายมังกร  กองษร
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนารี  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงสุพรรณิตรา  บรรจมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์  อนันทวรรณ
2. นายมังกร  กองษร