สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายอเนชา  นามนตรี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลาไวย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงปติภรณ์  ขุริดี
2. เด็กหญิงสุวิชญาน์  พลเยี่ยม
 
1. นางทิพากร  จันทรศิลป์
2. นางยวนใจ  สุดสน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายพงษกร  แก้วอำไพ
 
1. นางปราณีต  กองษร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรณี  แสนมี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลาไวย์