สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญชอม
 
1. นายอรรถภณ  จิตแสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรชต  ชารีแสน
2. เด็กหญิงอริญา  ทาคำมูล
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  มีชัย
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ชาญตะกั่ว
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายศักดิ์นรินทร์  ประทุมชาติ
 
1. นายประดิษฐ์  ทาตภาพ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทศพร  โพธิ์ใจ
 
1. นางวัฒนา  เวียงสมุทร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีระดา  พลเยี่ยม
 
1. นางจริญญา  ไพศาล