สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนารีนารถ  บรรจงมาตย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลาไวย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายอเนชา  นามนตรี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลาไวย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  โขติบุญ
 
1. นายอรรถภณ  จิตแสง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญชอม
 
1. นายอรรถภณ  จิตแสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรชต  ชารีแสน
2. เด็กหญิงอริญา  ทาคำมูล
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  มีชัย
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ชาญตะกั่ว
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายศักดิ์นรินทร์  ประทุมชาติ
 
1. นายประดิษฐ์  ทาตภาพ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิติรัตน์  ราศรี
2. เด็กหญิงอรนภา  เนียมศณี
 
1. นางลำพูน  ศรีทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงปติภรณ์  ขุริดี
2. เด็กหญิงสุวิชญาน์  พลเยี่ยม
 
1. นางทิพากร  จันทรศิลป์
2. นางยวนใจ  สุดสน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์จอรา  ป้อมลอย
2. นางสาวอรวรรณ  พลวี
 
1. นางสาวนิตยา  พลเยี่ยม
2. นางรัชนีภรณ์  วรรณวุธ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาสนา  เลื่อนทอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลาไวย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทศพร  โพธิ์ใจ
 
1. นางวัฒนา  เวียงสมุทร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายพงษกร  แก้วอำไพ
 
1. นางปราณีต  กองษร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรณี  แสนมี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลาไวย์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีระดา  พลเยี่ยม
 
1. นางจริญญา  ไพศาล
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารา  แสงชัย
2. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีทอง
 
1. นายมังกร  กองษร
2. นางนงลักษณ์  อนันทวรรณ
 
16 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชรี  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงสุกาญจนา  พลเยี่ยม
 
1. นางนงลักษณ์  อนันทวรรณ
2. นายมังกร  กองษร
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนารี  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงสุพรรณิตรา  บรรจมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์  อนันทวรรณ
2. นายมังกร  กองษร