สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายจตุพล  วงละคร
2. เด็กหญิงศศิธร  เบญจรูญ
 
1. นายงาม  เบ็ญจรูญ
2. นางสาวธิดาวรรณ  สุทธิประภา