สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิตินันท์  ประชารุง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เบญจรูญ
 
1. นางวนิดา  แสนสิงห์
2. นางดวงจันทร์  ทิพชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.39 เงิน 8 1. เด็กชายพัทรพล  ทิพบุญชู
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทิพโชติ
 
1. นายก่อเกียรติ  กะอาจ
2. นายงาม  เบ็ญจรูญ