สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  มงคลช่วง
2. เด็กหญิงธิราวรรณ  สาระภูมิ
3. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยศิรินทร์
4. เด็กหญิงวนิดา  ภูบุญทน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อุปคุตม์
 
1. นางทวีพร  โปร่งมณี
2. นายวิเชียร  โปร่งมณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิยะดา  แผงทา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูมิประสาท
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โปร่งมณี
2. นางสาวสุดารัตน์  ชมภูพฤกษ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จตุเทน
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีสุลัย
3. เด็กหญิงฉัตรธิดา  วงศ์คำ
4. เด็กหญิงชลดา  แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงชลิดา  ศิลารัตน์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงแป้น
7. เด็กชายพรชัย  ดานพงค์
8. เด็กหญิงภูวนิดา  สิทธิ
9. เด็กหญิงวรรณศา  คันธภูมิ
10. เด็กหญิงวารุณี  หิรัญภิงคา
11. เด็กชายวีรพัสต์    เจ้ยไธสง
12. เด็กหญิงศุภกานต์  ดอกบัว
13. เด็กหญิงสุรินทรา  วงศ์ตาผา
14. เด็กหญิงอารียา  จารัตน์
15. เด็กชายอุทิศ  มงคลช่วง
 
1. นายธนิตพงศ์  ภูสีคุณ
2. นายณรงค์  ขันเดช
3. นางสมจิตร  จิตจำนงค์
4. นางสุนทรี  กรองมาลัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิศา  บุญสาร
2. เด็กชายศิรภัทร  เกาะม่วงหมู่
3. เด็กหญิงอันตรา  ปิดปก
 
1. นางรำไพ  วรสนาม
2. นางกีรติ  พลเยี่ยม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิ์ศรีขาม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญญามิ่ง
 
1. นางสุนทรี  กรองมาลัย
2. นางสมจิตร  จิตจำนงค์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐชา  ดิษดำ
2. เด็กหญิงปวีณา  ผิวพรรณ
3. เด็กหญิงวริศรา  ภูมิประสาท
 
1. นางสาวอุบลลดา  เบ็ญจรูญ
2. นางสาวอุ้มพร  นวนนุกูล
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีระพล  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  หนองภักดี
 
1. นางนิภาภัทร  จันทรักษา
2. นางสาวสุดารัตน์  ชมภูพฤกษ์
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิสมัย  ดานพงค์
2. เด็กชายอัษฎายุส  อุปคุตฆ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ชมภูพฤกษ์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โปร่งมณี
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรินทรา  วงศ์ตาผา
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โปร่งมณี
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวารุณี  หิรัญภิงคา
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โปร่งมณี
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมินทร์  ภูดวง
 
1. นายธนิตพงศ์  ภูสีคุณ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เปียขุนทด
2. เด็กหญิงปนัดดา  กฤษณา
 
1. นางนิภาภัทร  จันทรักษา
2. นางสาวมลเทียน  สิงโคก