สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ตาเมือง
2. เด็กหญิงวิภาดา  ขำดำ
 
1. นางกีรติ  พลเยี่ยม
2. นางรำไพ  วรสนาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุตรจำรวญ
2. เด็กหญิงพรรณี  คำนวนอินทร์
 
1. นางนิภาภัทร  จันทรักษา
2. นางสาวสุดารัตน์  ชมภูพฤกษ์