สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางคำปาง  นาไชย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.87 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชุลิตา  ภูมิประสาท
2. เด็กชายภานุ  พ่อยะ
3. เด็กหญิงอารียา  จารัตน์
 
1. นางสาวอุ้มพร  นวนนุกูล
2. นางสาวอุบลลดา  เบ็ญจรูญ