สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กชายทีปกร  คงหนา
 
1. นางวนิดา  ไชยฮะนิจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงทศศิริ  อุ่นเจริญ
 
1. นางสาววนิดา  ไชยฮะนิจ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิรัชพร  ไพระออ
2. เด็กหญิงมาริสา  เพ็ชรกรรม
 
1. นางเฉลิมพร  สืบสิงห์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐชัย  แก้วมาก
2. เด็กหญิงธิญาดา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางเฉลิมพร  สืบสิงห์
2. นางสาวรัตนา  สุทธิประภา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไพระออ
 
1. นางมะลิ  ราโชติ
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.4 เงิน 13 1. เด็กชายวุฒิชัย  มธุวร
2. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  สุทธิประภา
 
1. นายสมทบ  ไชยฮะนิจ