สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรรณพร  โชคล้า
2. เด็กหญิงอริสา  บุญนาม
 
1. นางมะลิวรรณ  สุวรรณฤทัย
2. นายเทวา  ปัสวาส
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  โป๊ะประนม
2. เด็กหญิงดวงฤดี  ชินคำ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินเอ้ย
4. เด็กหญิงรัชรินทร์  ค้อชากุล
5. เด็กหญิงวันวิสา  บุญยัง
6. เด็กหญิงอภิญญา  เศียรทอง
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  โพธิจักร
2. นางมะลิวรรณ  สุวรรณฤทัย
3. นายเทวา  ปัสวาส