สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวะรมย์
 
1. นางวราภรณ์  เพ็ชรแสน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดภา  สู่เสน
 
1. นายศรายุทธ  ลาดหนองขุ่น
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นายอัครพนธ์  พลเยี่ยม
 
1. นายศรายุทธ  ลาดหนองขุ่น
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบูรณ์  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงใหม่  ทานะเวช
 
1. นางพรพิทักษ์  เครือแตง
2. นางสาวเนตรนพิศ  นทีพัทธาทร