สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชวรรณ  ประทุมวัน
2. เด็กชายวัชระ  สุดสน
3. เด็กชายศรายุทธ  ไชยเสนา
 
1. นางพรพิทักษ์  เครือแตง
2. นายรุ่งเรือง  พันพละ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิชุดา  อาจวิชัย
 
1. นายธงชัย  คุนาเลา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเฟื้อง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีกกโพธิ์
 
1. นางสุวคนธ์  บัวใหญ่รักษา
2. นางทิศนา  เกลียวทอง