สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ทิพโชติ
2. เด็กหญิงพันภษา  เธียรวัฒนา
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  มลาเช็ด
 
1. นางสาวกรรณิกา  ผาสุข
2. นายวิทยา  ศรีสุลัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวนาท  ไชยแสง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ปิยะภักดี
 
1. นางสาวกรรณิกา  ผาสุข
2. นายวิทยา  ศรีสุลัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผกามาศ  อุ่นอุดม
2. เด็กหญิงสุพิชชา  นาเมืองรักษ์
3. เด็กหญิงอัยลดา  นาเมืองรักษ์
 
1. นางน้ำทิพย์  นาเมืองรักษ์
2. นางอนุลักษณ์  นาคศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โฮมแพน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  มลาไวย์
3. เด็กชายธีระเดช  ศรีแก้ว
 
1. นายวิทยา  ศรีสุลัย
2. นางสาวกรรณิกา  ผาสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ราชกิจมา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาทองห่อ
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทิพชรา
4. เด็กหญิงภัทราพร  บำรุงเอื้อ
5. เด็กหญิงอินทิรา  หล้าพูน
 
1. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤๅชัย
2. นางอโนชา  เวียงอินทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวินทรา  คำดี
2. เด็กหญิงนุสรา  รัตนเสน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูมิประสาท
4. เด็กหญิงวาสนา  ไชยแสง
5. เด็กหญิงวิไลพร  มงคลช่วง
6. เด็กหญิงสรารัตน์  วันไทย
7. เด็กหญิงสุจิตตรา  จันทะคัด
8. เด็กหญิงอภิญญา  แสงอุ่น
9. เด็กหญิงอัญชนา  จันทวัช
10. เด็กหญิงเปรมกมล  นาเมืองรักษ์
 
1. นายสุเทพ  เพชรฤๅชัย
2. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤๅชัย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ  จุดงาม
2. เด็กชายธนบดี  กะตุดทอง
3. เด็กชายศุภโชค  บุปผามะตะนัง
 
1. นางอโนชา  เวียงอินทร์
2. นายจุฬา  ศรีสุลัย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เจริญตา
2. เด็กหญิงวิยะดา  แก้วสระแสน
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  ภูมิประสาท
 
1. นางอโนชา  เวียงอินทร์
2. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤๅชัย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสุลัย
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บัวเรียน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีสุลัย
 
1. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤๅชัย
2. นายสุเทพ  เพชรฤๅชัย
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา  ไชยแสง
 
1. นางน้ำทิพย์  นาเมืองรักษ์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุธิพงศ์  พรมชาติ
 
1. นางน้ำทิพย์  นาเมืองรักษ์