สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงษ์ดำเนิน
2. เด็กชายนฤดล  กมลนัย
3. เด็กหญิงอลิชชา  นาทองคำ
 
1. นายวิทยา  ศรีสุลัย
2. นางสาวกรรณิกา  ผาสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิศาล  สังข์ลาย
2. เด็กชายรนัสถ์ชัย  ทิพกาจี
 
1. นายสุเทพ  เพชรฤๅชัย
2. นายวิทยา  ศรีสุลัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 36.43 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจันตติการณ์  บัวเรียน
2. เด็กชายอดิศร  มลาไวย์
 
1. นายสุเทพ  เพชรฤๅชัย
2. นายวิทยา  ศรีสุลัย
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกชมน  ใจดี
2. เด็กชายทิณวัฒน์  แสงลุน
3. เด็กชายวีระพล  กมลสินธุ์
 
1. นางน้ำทิพย์  นาเมืองรักษ์
2. นางอนุลักษณ์  นาคศรี