สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนากระตึบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.99 ทองแดง 13 1. เด็กชายจตุพร  จันทะคัด
2. เด็กชายพงศธร  ฤทธิยงค์
 
1. นางสมบัติ  โพธิ์ชัย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิรายุ  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงโชติมณี  ศิริสุวรรณ
 
1. นางณัฐกฤตา  เดชะคำภู