สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนากระตึบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 14 1. เด็กหญิงมุทิตา  บาคาล
 
1. นางศุภลักษณ์  จ้อยนุแสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงกฤษดาพร  โลเกตุ
2. เด็กหญิงปฑีพร  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงพลอยลดา  สุทธิประภา
 
1. นางศุภลักษณ์  จ้อยนุแสง
2. นางดวงนภา  ตาเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.99 ทองแดง 13 1. เด็กชายจตุพร  จันทะคัด
2. เด็กชายพงศธร  ฤทธิยงค์
 
1. นางสมบัติ  โพธิ์ชัย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายอาทิตย์  กุลฉวะ
2. เด็กหญิงเกตุศิริ  สุทธิประภา
 
1. นายวัฒนา  ม่วงมนตรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายธนากร  ทิพฤาชา
 
1. นางสมบัติ  โพธิ์ชัย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิรายุ  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงโชติมณี  ศิริสุวรรณ
 
1. นางณัฐกฤตา  เดชะคำภู
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 17 1. เด็กชายธนวัฒน์  กัสนุกา
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนันทยา  ประเสริฐสังข์
2. นางยุพา  บาดาล
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงพนิดา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายอรุณ  บุตรพรม