สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศิริสุวรรณ
2. เด็กชายฐาปกรณ์  นามนัย
3. นายนพรัตน์  โสภาพล
 
1. นางนันทิชา  แสงทอง
2. นายรุ่งทิวา  ประภาศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญานันท์  แห้วจันทา
2. เด็กหญิงณัฐวดี  วิชัยผิน
3. เด็กชายธีรภัทร  พรานสมัน
4. เด็กชายปิยวัฒน์  ชินคำ
5. เด็กชายพงศพัฒน์  ศิริสุวรรณ
6. เด็กหญิงพันธิตา  แจ่มประไพร
7. เด็กชายพูลรัตน์  พูลเพิ่ม
8. เด็กหญิงรัชนก  ศรีดี
9. เด็กหญิงรุจีรัตน์  จุ้ยก้านตรง
10. เด็กหญิงสายชล  ไชยตอกเชื้อ
11. เด็กชายสิทธิชัย  ครูมนตรี
12. เด็กหญิงสุธิดา  จตุพล
13. เด็กชายสุวิชชา  สุทธิประภา
14. เด็กหญิงเจนจิรา  เวียงชนก
15. เด็กชายเทวินทร์  หลักคำ
 
1. นายสุพจน์  นินะนา
2. นายจตุพร  บุญเลิศ
3. นายวรุต  ปัดทำมา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิทย์  จันทร์โนนแซง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญจรักษ์
3. เด็กหญิงจิรภา  พูลเพิ่ม
4. เด็กชายจิรวัฒน์  อาจศัตรู
5. เด็กชายฉัตรชัย  รัมสันเที่ยะ
6. นางสาวฐิติมา  เคนหาญ
7. เด็กชายตระกูล  บัวเขียว
8. เด็กหญิงนริศรา  สุแพง
9. เด็กหญิงมุกดา  พรมวงศ์
10. เด็กหญิงวาสนา  แวงแสน
11. เด็กชายศิมาร  หอกวิ่ง
12. เด็กชายสวราชย์  สุทธิประภา
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิชัยผิน
14. เด็กหญิงอารียา  ชาญประไพร
15. เด็กชายเอกพัฒน์  ประดับศรี
 
1. นายไพรัตน์  จันทรโคตร
2. นางนงเยาว์  เพียรชนะ
3. นายวรุต  ปัดทำมา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงช่อผกา  โพธิ์สาพิมพ์
2. เด็กชายธนาดูล  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงปริชาติ  กอแก้ว
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  ชินคำ
5. เด็กหญิงมณีมนต์  ต้นคำ
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรม่วง
 
1. นางสร้อยสวรรค์  อุดม
2. นางจินตนา  จันทรโคตร
 
5 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิวัฒน์  สุธาวา
2. เด็กชายวีระพงษ์  พูลเพิ่ม
 
1. นายรุ่งทิวา  ประภาศรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวุฒิ  ไพพุด
2. เด็กชายเอกรัตน์  วงศ์อนุ
 
1. นายรุ่งทิวา  ประภาศรี