สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กกฝ้าย
2. เด็กหญิงวาสนา  ภูมิดอนเขต
3. เด็กหญิงวิไลภรณ์  แก้วไวยยุทธ
 
1. นายสงวน  คำสาร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนมพร  วโรรส
 
1. นายพนัส  ประทุมชาติ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ภูมิเย็น
 
1. นางสาวอริษา  สายเนตร