สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. นายวรวุฒิ  ยอดภักดี
 
1. นายสงวน  คำสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. นางสาวกาญจนา  จันทรืหอม
 
1. นายสงวน  คำสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กกฝ้าย
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันทมี
 
1. นายสงวน  คำสาร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรรณภา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แก้วนาทม
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ระดาบุตร
 
1. นางอร่ามศรี  พลเยี่ยม
2. นายสมพงษ์  พลมั่น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โย้จัตุรัส
 
1. นางนิ่มนวล  เกษโกมล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลันธร  กิ่งเมือง
 
1. นายพนัส  ประทุมชาติ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีรัตนา  จงหาญ
2. เด็กหญิงเพียงออ  ธงศรี
 
1. นางสาวอริษา  สายเนตร
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงธัญลักณ์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายธีระวัฒน์  แวงวรรณ
3. เด็กหญิงนิติยา  เหลืองอร่าม
 
1. นางบังอร  ภูผาหลวง
2. นางวัชรินทร์  อ่อนรัตน์