สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.25 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงวรัชยา  ประทุมชัย
 
1. นางสาวมณฑกานต์  บุระพวง
2. นางสุนันทา  ทีสุกะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศิริสุนทร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขุ้มด้วง
 
1. นางบุษบา  อุประ
2. นางสาววิลัยวัลย์  โฮมจุมจัง
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติโชติ  ช่ออารี
2. เด็กชายอภินันท์  ภูสำเภา
 
1. นายก่อเกียรติ  แก้วนาคูณ
2. นางสุนันทา  ทีสุกะ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรติ  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  สารเศวต
3. เด็กหญิงชลธิชาพร  ประชาโรจน์
4. นางสาวมุธิตา  ดาน้อย
5. นางสาวสายสมร  สินธุเขต
6. เด็กหญิงสุวัจณีภรณ์  พละสุ
 
1. นางอัจฉรา  พรมลิ
2. นางสาวมณฑกานต์  บุระพวง
3. นางสาววิไลวัลย์  ทิพย์คำมี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แวงวรรณ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ผลบุญ
3. เด็กหญิงอริสรา  นามไพร
 
1. นางบาหลี  กิยะแพทย์
2. นายอุทัย  นามเพ็ง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชินรักษ์
2. เด็กหญิงปริญญา  นาถาบำรุง
3. เด็กหญิงเพียรฤดี  ศรีเมืองแพน
 
1. นางบุษบา  อุประ
2. นางสาววิลัยวัลย์  โฮมจุมจัง