สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มแตง
 
1. นางสาวมณฑกานต์  บุระพวง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  พละสุ
2. เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณมุข
3. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาววิลัยวัลย์  โฮมจุมจัง