สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงพล
 
1. นางสาวมณฑกานต์  บุระพวง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มแตง
 
1. นางสาวมณฑกานต์  บุระพวง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  พละสุ
2. เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณมุข
3. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาววิลัยวัลย์  โฮมจุมจัง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.25 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงวรัชยา  ประทุมชัย
 
1. นางสาวมณฑกานต์  บุระพวง
2. นางสุนันทา  ทีสุกะ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วไสย์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แก้วจันดา
 
1. นางสุนันทา  ทีสุกะ
2. นางสาวมณฑกานต์  บุระพวง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศิริสุนทร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขุ้มด้วง
 
1. นางบุษบา  อุประ
2. นางสาววิลัยวัลย์  โฮมจุมจัง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  บูรณะกิติ
 
1. นางพิณทอง  วงษ์ไกร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐชนนท์  เพ็งพันธ์
2. เด็กชายณัฐพล  ตรีภพ
3. เด็กชายปฏิวัติ  กิติลาภ
4. เด็กชายพลพล  วงสีชา
5. เด็กชายศรุต  สว่างวงค์
6. เด็กชายสรวิชญ์  พิมพ์วงศ์
 
1. นางสาวมณฑกานต์  บุระพวง
2. นายก่อเกียรติ  แก้วนาคูณ
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติโชติ  ช่ออารี
2. เด็กชายอภินันท์  ภูสำเภา
 
1. นายก่อเกียรติ  แก้วนาคูณ
2. นางสุนันทา  ทีสุกะ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรติ  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  สารเศวต
3. เด็กหญิงชลธิชาพร  ประชาโรจน์
4. นางสาวมุธิตา  ดาน้อย
5. นางสาวสายสมร  สินธุเขต
6. เด็กหญิงสุวัจณีภรณ์  พละสุ
 
1. นางอัจฉรา  พรมลิ
2. นางสาวมณฑกานต์  บุระพวง
3. นางสาววิไลวัลย์  ทิพย์คำมี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แวงวรรณ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ผลบุญ
3. เด็กหญิงอริสรา  นามไพร
 
1. นางบาหลี  กิยะแพทย์
2. นายอุทัย  นามเพ็ง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชินรักษ์
2. เด็กหญิงปริญญา  นาถาบำรุง
3. เด็กหญิงเพียรฤดี  ศรีเมืองแพน
 
1. นางบุษบา  อุประ
2. นางสาววิลัยวัลย์  โฮมจุมจัง