สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงกรกนก  อ้วนศรีเมือง
2. เด็กชายพรปิยะ  นามสง่า
 
1. นางสาวธีรนุช  อุ่นสมัย
2. นางประกาย  คูณนาเมือง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พฤกษา
2. เด็กชายคีรีลักษณ์  ไชยวงศ์
3. เด็กชายอานัส  ไกรยะวงศ์
 
1. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
2. นางจิตรลดา  ตะโคดม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐภัทร  บูรณะกิติ
2. เด็กชายธนดล  วงค์สุริย์
3. เด็กชายอรรณพ  เชิดลำ
 
1. นายเสถียร  พิมพิลา
2. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว