สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 15 1. เด็กหญิงปณิตา  จันทรา
 
1. นางประกาย  คูณนาเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  ดวงปฏิ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญคำ
 
1. นางประกาย  คูณนาเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.36 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองอู๋
2. เด็กชายปฏิภาณ  ตุลากัลย์
 
1. นายนันทพงษ์  ธรรมราษฎร์
2. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงชลลดา  อ่อนพุทธา
3. เด็กหญิงนันทิยากร  พิมพ์กินรี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ยศธแสน
5. เด็กหญิงอุมาพร  จันทร์พิพัฒน์
 
1. นางประกาย  คูณนาเมือง
2. นางสาวธีรนุช  อุ่นสมัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญพร  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวธีรนุช  อุ่นสมัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริยากร  ปองไป
 
1. นางสาวธีรนุช  อุ่นสมัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงกรกนก  อ้วนศรีเมือง
2. เด็กชายพรปิยะ  นามสง่า
 
1. นางสาวธีรนุช  อุ่นสมัย
2. นางประกาย  คูณนาเมือง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายจิรายุ  แก้วคำลา
2. เด็กชายธนนชัย  นันตะบุตร
 
1. นางจิตรลดา  ตะโคดม
2. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พฤกษา
2. เด็กชายคีรีลักษณ์  ไชยวงศ์
3. เด็กชายอานัส  ไกรยะวงศ์
 
1. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
2. นางจิตรลดา  ตะโคดม
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ไกรยบุตร
2. เด็กชายสุทธิชา  กาทะรงค์
 
1. นายกิตติภูมิ  อุทสาร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐภัทร  บูรณะกิติ
2. เด็กชายธนดล  วงค์สุริย์
3. เด็กชายอรรณพ  เชิดลำ
 
1. นายเสถียร  พิมพิลา
2. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนภา   แก้วคำลา
2. เด็กชายพัลลภ  ยะศรีดา
3. เด็กชายวัชรพล  สระอุบล
 
1. นายสปอร์ต  นนท์พิทักษ์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  มาโยธา
2. เด็กชายนพคุณ  บุญวิเศษ
3. เด็กหญิงราตรี  ราชรี
 
1. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
2. นายนันทพงษ์  ธรรมราษฎร์
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายจักรพงษ์  มูลศรีกูล
2. เด็กชายนรากร  จำสูญ
3. เด็กชายประวิทย์  พิมพ์บูลย์
 
1. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
2. นายนันทพงษ์  ธรรมราษฎร์
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงละมุล  ทองเฟื่อง
2. เด็กชายวรเมธ  สมีดี
3. เด็กชายวีรเทพ  โชติศรี
 
1. นายสปอร์ต  นนท์พิทักษ์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  เขตเจริญ
2. เด็กชายปภาวรินทร์  จันทะสีใส
3. เด็กชายศุภกิตต์  โชติชัย
 
1. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
2. นายนันทพงษ์  ธรรมราษฎร์