สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ผดุงเวียง
 
1. นางสาวสุรางค์  พลศักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงธนวรรณ  คะเนนา
2. เด็กหญิงสรสวรรค์  จันโนนแซง
3. เด็กหญิงสิรินดา  ทิวาพัฒน์
 
1. นางเกษร  วรวงค์
2. นางสาวอรอนงค์  บุญปก