สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ผดุงเวียง
 
1. นางสาวสุรางค์  พลศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  ณะรงค์ไชย
 
1. นางอรุณศรี  ฤทธิธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ขัติยานนท์
 
1. นางอรุณศรี  ฤทธิธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายวรพจน์  ศิริโสม
2. เด็กชายวิชิตชัย  เพ็งพารา
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  กอผจญ
 
1. นางเกษร  วรวงค์
2. นางสาวอรอนงค์  บุญปก
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงธนวรรณ  คะเนนา
2. เด็กหญิงสรสวรรค์  จันโนนแซง
3. เด็กหญิงสิรินดา  ทิวาพัฒน์
 
1. นางเกษร  วรวงค์
2. นางสาวอรอนงค์  บุญปก
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงชฎาพร  มาศวรรณา
2. เด็กชายณัฐธภณ  อรวร
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  ณ จำปาศักดิ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  บุญปก
2. นางเกษร  วรวงค์
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90.8 ทอง 6 1. เด็กชายทศพร  ศิริโสม
 
1. นางสาวอรอนงค์  บุญปก