สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แดนกาไสย
2. เด็กชายวรกานต์  ทิพวรรณ
 
1. นายมนูญ  อิ่มเจริญ
2. นางวราวรรณ  พลเยี่ยม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงวัลณิศา  ฐานโอภาส
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญเรืองนาม
3. เด็กหญิงเกวลิน  อรุณปรีย์
 
1. นางวราวรรณ  พลเยี่ยม
2. นางจิราวรรณ  อิ่มเจริญ