สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุภาพร  ธะสูรย์
 
1. นางรัชนี  นาทสีทา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  บุตรทุมพันธ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จ้นทน์ผา
 
1. นายธีรวุฒิ  พลวี
2. นางชุติกาญจน์  งามจิตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทวีเงิน
 
1. นายสว่าง  บุญสินชัย
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสนธยา  สิมมาหลวง
 
1. นายมณเทียร  เย็นวัฒนา