สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายภูชิต  เซ็นปักธงชัย
 
1. นายมนเฑียร  เย็นวัฒนา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74.4 เงิน 16 1. เด็กหญิงรสิตา  เกิดทิพย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไม้หอม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72.75 เงิน 6 1. เด็กชายธนรัฐ  แสนลุน
2. เด็กชายธรรมนูญ  สะตะ
3. เด็กชายสุพัฒพงษ์  คงบุญวาสน์
 
1. นายมณเทียร  เย็นวัฒนา
2. นายสมหมาย  จรบุรมย์
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงจันทิมนต์  บุตรพรม
2. เด็กหญิงต้นข้าว  อยู่ศรี
3. เด็กชายภัทรชัย  ตรีสัตย์
 
1. นางชุติกาญจน์  งามจิตร
2. นางดารณี  บุญสินชัย