สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุภาพร  ธะสูรย์
 
1. นางรัชนี  นาทสีทา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  ชมจุมจัง
 
1. นางรัชนี  นาทสีทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  บุตรทุมพันธ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จ้นทน์ผา
 
1. นายธีรวุฒิ  พลวี
2. นางชุติกาญจน์  งามจิตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทวีเงิน
 
1. นายสว่าง  บุญสินชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ไตรฐิ่น
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไม้หอม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุพิชชา  โตสวัสดิ์
 
1. นายมณเฑียร  เย็นวัฒนา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายภูชิต  เซ็นปักธงชัย
 
1. นายมนเฑียร  เย็นวัฒนา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74.4 เงิน 16 1. เด็กหญิงรสิตา  เกิดทิพย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไม้หอม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนฤมล  บารมี
2. เด็กหญิงนิรัติศัย  โฮมแพน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โฮมแพน
 
1. นายมณเทียร  เย็นวัฒนา
2. นางรัชนี  นาทสีทา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72.75 เงิน 6 1. เด็กชายธนรัฐ  แสนลุน
2. เด็กชายธรรมนูญ  สะตะ
3. เด็กชายสุพัฒพงษ์  คงบุญวาสน์
 
1. นายมณเทียร  เย็นวัฒนา
2. นายสมหมาย  จรบุรมย์
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงจันทิมนต์  บุตรพรม
2. เด็กหญิงต้นข้าว  อยู่ศรี
3. เด็กชายภัทรชัย  ตรีสัตย์
 
1. นางชุติกาญจน์  งามจิตร
2. นางดารณี  บุญสินชัย
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสนธยา  สิมมาหลวง
 
1. นายมณเทียร  เย็นวัฒนา