สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาวี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.2 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พรมวงค์
 
1. นายพลเตรียม  ศรีมงคล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ  พุทธแสง
 
1. นางพิศมัย  โคสุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  โคสุวรรณ
2. เด็กชายนวพล  สุจริต
3. เด็กหญิงอ้อมใจ  พนาศรี
 
1. นายประสบ  ศรีโพนทอง
2. นายสมศักดิ์  โหยงโสภา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผาจวง
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปิยมาตย์
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปิยมาตร์
4. เด็กหญิงมารศรี  ทาปลัด
5. เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วสมบัติ
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  ห้วยศิลา
7. เด็กหญิงศุภรัก  อายุพัด
8. เด็กหญิงสิรินดา  พิมพิลา
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  โคสุวรรณ
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ต้อสอ
 
1. นายสมศักดิ์  โหยงโสภา
2. นางกฤษณา  พรมวงค์
3. นางพิศมัย  โคสุวรรณ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐพัชร  ปานปรีชาวาณิชย์
 
1. นายพลเตรียม  ศรีมงคล
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุกันยา  โคสุวรรณ
 
1. นางภัทราวดี  มามั่งคั่ง