สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสีใส สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนี  ทองสม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  หาสุข
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ฐานวิเศษ
 
1. นางศนิชา  ประภาการ
2. นางสาวมณีรัตน์  หนองขุ่นสาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยพงษ์  ทองสม
2. เด็กชายรพีภัทร์  หนองขุ่นสาร
 
1. นายเดชศักดิ์ดา  สุทธิประภา
2. นางปภาวรินท์  สีหาบุตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัญเทพ  แสนดี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีพรทา
3. เด็กชายภาณุ  มานะพิมพ์
4. เด็กชายมงคล  ชะฎาแก้ว
5. เด็กชายเจษฎา  โสระสา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประภาการ
2. นางปภาวรินท์  สีหาบุตร
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกรณ์เนกษ์  บุญแสนรัน
2. เด็กชายวงศกร  บุ้งทอง
3. เด็กชายเต๋า  เลพล
 
1. นายแก้ว  เกตุมาตย์
2. นายเดชศักดิ์ดา  สุทธิประภา