สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงกนกพร  พวงลุน
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  ศรีเกลือน
 
1. นางน้อม  แก้วไวยุทธ
2. นายจีรวัฒน์  แก้วไวยุทธ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายจิตติชัย  แวงวรรณ
2. เด็กชายวันเฉลิม  ไชยสิทธิ์
3. เด็กชายอภิศร  รจพจน์
 
1. นายจีรวัฒน์  แก้วไวยุทธ
2. นางน้อม  แก้วไวยุทธ